การสนับสนุนบัญชี・ภาษี・กฏหมาย

บริษัทในกลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

 

บริการจัดทำงบประจำเดือน ประจำปี ภาษีอากรและการคำนวณเงินเดือน

จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและ แบบแสดงรายการภาษีต่างๆ (อาทิ ภาษีบริษัท, VAT, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนต่อการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า

จัดทำ บัญชีรายเดือน, งบประจำ, แบบแสดงรายการภาษีต่างๆ
ตรวจสอบงบการเงินรายเดือนและไตรมาส
คำนวณเงินเดือน
บริษัทจัดทำบัญชีแบบครบวงจร
จัดการปิดงบบัญชีได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
บริการจัดเตรียมพนักงานบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์มากมายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ที่จะรับหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้มันมีความเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและเหมาะสมตามขนาดของบริษัทลูกในไทย

ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
ตรวจสอบบัญชีรายปีและรีวิวรายไตรมาส
ตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร
การประสานงานการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแม่
ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ
การควบรวมหรือซื้อกิจการ
(Merger & Acquisition : M&A)
และการปรับโครงสร้างองค์กร

บริการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมกับกิจการในประเทศไทย อาทิ ปรับโครงสร้างกิจการ, ปรับโครงสร้างองค์กร, บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition : FA) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor:FA) บริการสืบหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor : FA)
การตรวจวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ด้านการเงินและภาษี
ให้คำแนะนำปรับโครงสร้างกิจการและปรับโครงสร้างองค์กร
บริการหลังซื้อกิจการ
บริการด้านอื่นๆ

บริการด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ให้คำปรึกษาด้านพีธีการทางศุลกากรและภาษีศุลกากร, บริการล่ามแปลภาษาและบริการแปลเอกสาร, สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบภายในองค์กรและกิจการนายหน้าประกันภัย

ปรึกษาด้านพีการทางศุลกากรและภาษีศุลกากร
บริการจัดหาล่ามที่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี ล่ามแปลภาษาและเอกสาร
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบภายในบริษัทลูกภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทแม่
บริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
บริการด้าน IT ดูรายละเอียด เพิ่มเติม
บริการจัดหาล่ามที่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี ล่ามแปลภาษาและเอกสาร
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและสำนักงานผู้แทน

สำหรับธุรกิจที่อยู่ในระหว่างการพิจรณาลงทุนในประเทศไทย บริษัทเราให้บริการคำปรึกษาแนะนำที่เพียงพอต่อธุรกิจของลูกค้าอาทิ ดูแล จัดการระเบียบเนื้อหากิจการ, ให้คำปรึกษากฏระเบีบการลงทุนต่างประเทศ, โครงสร้างเงินลงทุน อีกทั้งสนับสนุนจัดดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

ตรวจเนื้อหากิจการและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจ
เปรียบเทียบและพิจารณารูปแบบการขยายธุรกิจ ( อาทิ ทุนต่างประเทศ, ทุนไทย, สำนักงานผู้แทน )
วางแผนขั้นตอนกำหนดการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย
ตัวแทนจัดทำและยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
บริการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนขอลิขสิทธิ์ BOI

มุ้งเน้นการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า อาทิเนื้อหากิจการ, ประเภทสินค้า, การจัดช่องทางจำหน่าย รวมทั้งการตอบสนองต่อนโยบายที่เปลี่ยนแปลงของ BOI เพื่อสนับสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน BOI ได้อย่างมีประสิทธิผล

ตรวจสอบเนื้อหากิจการและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย
บริการสมัคร BOI ใหม่ แก้ไข และดำเนินการหลังจากได้การรับการอนุมัติ
บริการเป็นตัวแทนยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายการยื่นขอวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ให้การสนับสนุนด้านกฏหมายโดยทนายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อาทิ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายท่วไป, การขอใบอนุญาตต่างๆและการตรวจสอบข้อกฏหมาย, การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ที่ปรึกษาด้านกฏหมายทั่วไป
การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆและการตรวจสอบข้อกฏหมาย
การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
จัดทำระเบียบข้อบังคับบริษัทและหนังสือสัญญาการจ้างงาน
จัดทำและตรวจทานหนังสือสัญญา
รับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
รับคำปรึกษาด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
บริการงานด้านมรดก และอื่นๆ
กลับสู่หน้าหลัก