サービスライン

会計アウトソーシング

สำหรับธุรกิจที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนในประเทศไทย บริษัทเราให้บริการคำปรึกษาแนะนำที่เพียงพอต่อธุรกิจของลูกค้า อาทิ ดูแล จัดการระเบียบเนื้อหากิจการ, ให้คำปรึกษากฎระเบียบการลงทุนต่างประเทศ, โครงสร้างเงินลงทุน อีกทั้งสนับสนุนจัดดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด ดังนี้

主なサービス
 • ตรวจสอบเนื้อหากิจการและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจ
 • เปรียบเทียบและพิจารณารูปแบบการขยายธุรกิจ (อาทิ ทุนต่างประเทศ, ทุนไทย, สำนักงานผู้แทน)
 • วางแผนขั้นตอนกำหนดการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย
 • ตัวแทนจัดทำและยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • อื่นๆ

บริการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนขอสิทธิ์ BOI

มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า อาทิ เนื้อหากิจการ, ประเภทสินค้า, การจัดช่องทางจำหน่าย รวมทั้งการตอบสนองต่อนโยบายที่เปลี่ยนแปลงของ BOI เพื่อสนุบสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน BOI ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

主なサービス
 • ตรวจสอบเนื้อหากิจการและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย
 • จัดทำข้อดีและข้อเสียของการยื่นขอ BOI
 • (นัดหมายล่วงหน้าและร่วมเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ BOI)
 • บริการเป็นตัวแทนยื่นและจัดทำเอกสารยื่นขอ BOI
 • นัดหมายและร่วมเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในวันยื่นขอ BOI
 • บริการเป็นตัวแทนยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
 • อื่นๆ

บริการจัดทำงบประจำเดือน ประจำปี ภาษีอากรและการคำนวนเงินเดือน

จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปีและแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ (อาทิ ภาษีบริษัท, VAT, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนต่อการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า อีกทั้ง เรายังได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า AAPAS ให้บริการแก่บริษัทลูกค้าของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นระบบบัญชีสำหรับพนักงานบริษัทลูกค้า เพื่อลดภาระหน้าที่ในการกรอกข้อมูล ดังนี้

主なサービス
 • จัดทำ บัญชีรายเดือน, งบประจำปี, แบบแสดงรายการภาษีต่างๆ
 • คำนวนเงินเดือน
 • บริการจัดทำบัญชีแบบครบวงจร
 • จัดการปิดงบบัญชีได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
 • ระบบโปรแกรมบัญชี AAPAS บน Cloud กรุณาตรวจสอบจาก ลิ้งค์ที่นี่ สำหรับข้อมูลรายละเอียด
 • อื่นๆ

บริการตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์มากมายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จะรับหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและเหมาะสมตามขนาดของบริษัทลูกในไทย รับตรวจสอบบัญชีโดยบริษัท Professional Auditing Service Co., Ltd. (PAS) ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรของเราและเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Nexia International ที่เป็นองค์กรสำนักงานบัญชีระหว่างประเทศ ดังนี้

主なサービス
 • ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบบัญชีและรีวิวรายไตรมาส
 • ตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร
 • การประสานงานการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแม่

ให้การสนับสนุนด้านกฎหมาย การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการให้การสนับสนุนด้านกฎหมายโดยทนายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อาทิ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป, การขอ ใบอนุญาตต่างๆและการตรวจสอบข้อกฎหมาย, การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ดังนี้

主なサービス
 • ที่ปรึกษาด้านกฏหมายทั่วไป
 • การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆและการตรวจสอบข้อกฎหมาย
 • การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • จัดทำระเบียบข้อบังคับบริษัทและหนังสือสัญญาการจ้างงาน
 • จัดทำและตรวจทานหนังสือสัญญา
 • รับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
 • รับคำปรึกษาด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการงานด้านมรดก และอื่นๆ

การควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition :M&A) และการปรับโครงสร้างองค์กร

บริการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมกับกิจการในประเทศไทย อาทิ ปรับโครงสร้างกิจการ, ปรับโครงสร้างองค์กร, บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมหรือซื้อกิจการ(Merger & Acquisition :M&A)ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor :FA), บริการสืบหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

主なサービス
 • ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor :FA)
 • การตรวจวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ด้านการเงินและภาษี
 • ให้คำแนะนำปรับโครงสร้างกิจการและปรับโครงสร้างองค์กร (ปรับให้เป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างประเทศ)
 • บริการหลังซื้อกิจการ
 • อื่นๆ

บริการกิจการเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น (Japan Promotion)

จัดดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิ บริการเป็นสำนักงานตัวแทน สำนักงานประจำ ไทย-อาเซียนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นและสำรวจด้านการตลาดในประเทศไทย, บริการโปรโมท Inbound Marketing สำหรับคนไทย ดังนี้

主なサービス
 • บริการเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น (ASEAN Desk)
 • บริการสำรวจด้านการตลาด
 • วางแผนและจัดดำเนินงานการเจรจาธุรกิจและงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
 • ให้การสนับสนุนและเป็นตัวแทนออกบูธในงานมหกรรมการท่องเที่ยว
 • บริการด้าน Social Network Service (SNS) จัดการและให้บริการข้อมูลเป็นภาษาไทย
 • เชิญชวนบล็อกเกอร์รีวิวการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
 • อื่นๆ

บริการด้านอื่นๆ

จัดหาบริการด้านต่างๆตามความต้องการของลูกค้า อาทิ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบภายในองค์กร, บริการจัดหาล่าม, กิจการนายหน้าประกันภัย, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, บริการแนะนำ-จัดส่งบุคลากร ดังนี้

主なサービス
 • ปรึกษาด้านพิธีการทางศุลกากรและภาษีศุลกากร
 • บริการล่ามแปลภาษาและบริการแปลเอกสาร
 • สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบภายในบริษัทลูกภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทแม่
 • บริการจัดหาล่ามที่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
 • บริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (บริการโดยบริษัทพันธมิตร)
 • แนะนำ-จัดส่งบุคลากร (บริการโดยบริษัทพันธมิตร)
 • อื่นๆ